Artykuły
 • Twarz
 • Make Up
 • Demakijaż i oczyszczanie
 • Ciało
 • Dłonie i paznokcie
 • Nogi i stopy
 • Do mycia i kąpieli
 • Włosy
 • Opalanie
 • Mężczyzna
 • Dzieci
 • Suplementy
 • Wody i perfumy
 • Zestawy upominkowe
 • Terapia bólu i rehabilitacja z Algonix
  Terapia bólu i rehabilitacja pourazowa to jedne z najczęściej wyszukiwanych fraz w wyszukiwarkach przez pacjentów borykających się z przewlekłymi bólami oraz szukających pomocy po urazach wszelkiego pochodzenia. Firma Medilab wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom z urządzeniem Algonix, które jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem biocybernetycznym przeznaczonym do terapii bólu i rehabilitacji.  Urządzenie działa wykorzystując mikroprądy do diagnostyki i leczenia tkanek przez elektroterapię przezskórną. Metoda Algonix polega na  przywracaniu równowagi potencjałów bioelektrycznych komórek ciała. Urządzenie dokonuje precyzyjnego pomiaru stanu tkanki, porównuje wynik z empirycznymi danymi zawartymi w komputerze, oblicza parametry impulsu korygującego i wysyła ten impuls dokładnie w to miejsce, w którym wykonany został pomiar.

  Metoda ta w żaden sposób nie zakłóca działania, ani nie stymuluje nadmiernie układu komórek, lecz jedynie wspomaga i przyspiesza naturalne procesy zdrowienia organizmu.

   Programy systemu Algonix umożliwiają :
  • rozkurczanie mięśni gładkich naczyń tętniczych i żylnych,
  • poprawę napięcia włókien elastycznych,
  • redukcję stanów zapalnych,
  • leczenie specjalistyczne bólu głowy pochodzenia zatokowego,
  • leczenie specjalistyczne krwiaków i obrzęków limfatycznych po interwencji chirurgicznej,
  • leczenie spe­cja­li­stycz­ne zmian cho­robowych w ob­rę­bie sta­wów ob­wodowych i krę­go­słu­pa,
  • le­czenie spe­cja­li­stycz­ne mię­śni o­kołosta­wowych, sta­wów, scho­rzeń reu­ma­to­idal­nych,
  • le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień I (lek­kie przy­pad­ki),
  • le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień II (śred­ni po­ziom bólu, wy­stę­pu­ją skur­cze),
  • le­czenie spe­cja­li­stycz­ne ko­la­na sto­pień III (cięż­kie przy­pad­ki, o­brzę­ki, silny ból),
  • le­czenie od­le­żyn,
  • le­czenie zmian po­ura­zowych – za­bieg spe­cjal­ny na stłu­cze­nia i znie­kształ­cenia, za­bieg spe­cjal­ny na zwich­nię­cia i na­cią­gnię­cia

  Dlaczego warto poddać się terapii przy użyciu Algonix :
  • znacz­nie, nawet kil­ku­krot­nie przy­spie­sza re­genera­cję or­ga­ni­zmu po kon­tu­zjach lub o­pe­ra­cji,
  • re­du­kuje od­czu­cie bólu, a zatem po­zwa­la na o­gra­ni­cze­nie lub cał­ko­wi­tą e­li­mina­cję far­mako­logicz­nych środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych,
  • za­bieg jest bez­bo­lesny, nie po­wodu­je żad­ne­go dys­kom­for­tu dla pa­cjen­ta,
  • te­ra­pia nie po­wodu­je skut­ków u­bocz­nych,
  • przy­wró­ce­nie bi­lan­su e­ner­getycz­nego u­zy­ski­wa­ne przez sto­sowa­nie te­ra­pii skut­kuje przy­jem­nym sta­nem do­bre­go sa­mo­poczu­cia, po­pra­wą krą­że­nia krwi, przy­spie­szeniem wy­da­lania tok­syn z or­ga­ni­zmu.

   
  Przeciwwskazania :
  • ciąża
  • roz­rusz­nik serca
   
   Jak to działa?
  Zabieg jest całkowicie bezbolesny, bardzo prosty i szybki.
  Przeciętnie czas trwania zabiegu wynosi około 10 – 15 minut i spada pod koniec cyklu aplikacji, ponieważ efekty się kumulują.
  Pacjent z reguły odczuwa zmniejszenie bólu już po pierwszej sesji, a w ciągu cyklu 4-5 sesji ból całkowicie zanika w niemal wszystkich przypadkach.

  Urządzenie Algonix posiada certyfikat ISO 9001:2000: To gwarancja jakości!

   

  Data dodania: 30.11.2013